PREČU PIEGĀDE


1. Preču piegāde un garantijas

1.1. Pārdevējs preces piegādā ar trešo personu – pasta kurjeru palīdzību. Pirms preču piegādes kurjeriem, ja nepieciešams, ir tiesības sazināties ar Pircēju un pārbaudīt precīzu laiku, kad Pircējs pieņems piegādātās preces. Ja pasūtījumā nav norādīta cita persona, kas pieņem preces, Pircējam tās ir jāpieņem.

1.2. Gadījumos, ja Pircējs nevar pieņemt preces norunātajā laikā, viņš nekavējoties par to telefoniski informē kurjeru un Pārdevēju, kas piegādā preces.

1.3. Ja preces tiek piegādātas ar Pircēju saskaņotajā adresē un laikā, bet Pircējs netiek atrasts, Pircējam nav tiesību izvirzīt Pārdevējam pretenzijas par preces piegādi.

1.4. Pircējs preces daudzumu, nomenklatūru un kvalitāti pārbauda piegādes brīdī. Pieņemot preces, Pircējam jāparaksta preču piegādes dokumenti, apliecinot, ka prece viņam ir piegādāta.

1.5. Pircējam visas piezīmes par acīmredzamiem preces defektiem ir jāizsaka, preces pieņemot. Pretenzijas par slēptiem preces defektiem Pircējs var iesniegt rakstveidā ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no preces saņemšanas.

1.6. Pārdevējs apņemas piegādāt preces uz pasūtījumā norādīto adresi un termiņiem. Ja izrādās, ka Pārdevējs nevar piegādāt preci noteiktajā laikā, viņš nekavējoties informē Pircēju.

1.7. Pēc tam, kad Pircējs ir samaksājis par preci, Pārdevējs elektroniski nosūta Pircējam rēķinu.

1.8. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja šis pārkāpums noticis Pircēja vainas dēļ.

1.9. Pārdevējs apliecina, ka preces atbilst parastajām šo preču kvalitātes prasībām. Katras preces vispārīgās īpašības ir norādītas katrai precei pievienotajā preces aprakstā.


1.10. Provizoriskais piegādes laiks: 2-5 darba dienas. Gadījumos, kad preču piegādes laiks ir garāks, Pārdevējs brīdina Pircēju par pagarināto preču piegādes laiku.