Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ineza", reģistrācijas numurs: 110553420, juridiskā adrese: Savanoriu pr. 151, Vilnius,  LT-03150 (turpmāk – INEZA) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt savu klientu sniegtās informācijas privātumu. Sakarā ar to, ka darbība interneta tīmekļa vietnē www.sincerosalon.lv notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, t.sk. Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, t.sk. attiecībā uz personas datu aizsardzību, esam nodefinējuši sev un saviem klientiem sekojošus Privātuma definīcijas un principus:

Definīcijas 

Klients ir persona, kas veic pirkumu bez komerciāliem nolūkiem interneta veikalā Sincerosalon.lv.

Produkts/-i ir prece (turpmāk – produkti), ko klients izvēlējies iegādāties interneta vietnē www.Sincerosalon.lv izvietotajā interneta veikalā Sincerosalon.lv.

Distances līgums (turpmāk-Līgums) ir klienta kā Pircēja un INEZA kā Pārdevēja noslēgta vienošanās, kas tiek automātiski noslēgta vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā, bet tā slēgšanas brīdī tiek izmantots distances saziņas līdzeklis interneta tīmekļa vietnē www.sincerosalon.lv un INEZA organizēta produktu pārdošanas shēma. Līguma būtība, pušu saistības un pienākumi ir noteikti sadaļā Lietošanas noteikumi/Distances līgums/Atteikuma veidlapa.

Informācija par personas datiem ir ziņas, kuras INEZA ar klienta piekrišanu iegūst, lai izpildītu noslēgtā Līguma noteikumus, kā arī lai turpmāk sazinātos ar šo klientu par produktu piegādi.

Principi

Iesniedzot savus datus, klients piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Personas datu iegūšana var notikt klientam sniedzot INEZA kontaktinformāciju (par vārdu, uzvārdu, pasta adresi, piegādes vietas adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, elektroniskā pasta adresi, vēlamo piegādes veidu) tīmekļa vietnē www.sincerosalon.lv (turpmāk – tīmeklis).

Izmantojot iegūtos klienta personas datus, INEZA ir tiesības informēt klientus par tirdzniecības akcijām vai piedāvāto produktu jaunumiem tikai tajā gadījumā, ja klients devis savu piekrišanu, to norādot tīmeklī.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot nepieciešamo informāciju pasūtījuma piegādes nodrošināšanai un gadījumos, ja šādu pienākumu uzliek Latvijas Republikas likumi vai citi normatīvie akti.

Produktu piegādes gadījumos, kad tās tiek piegādātas ārpus Latvijas teritorijas, INEZA darīs visu savu iespēju robežās, lai nodrošinātu klienta personas datiem atbilstoša līmeņa drošību.

INEZA apņemas neizpaust klienta personas datus, izņemot gadījumus, ja klients tam ir piekritis un klienta personas datu nodošana ir nepieciešama, lai izpildītu klienta interesēs jau noslēgtu Līgumu.

Klienta identificēšanai un saziņai ar viņu iegūtos personas datus, ja klients ir sevi reģistrējis tīmeklī, iespējams aplūkot, mainīt un papildināt atkārtoti autorizējoties tīmeklī.

INEZA apņemas nodrošināt no klienta iegūtās informācija precizitāti un pareizumu, sniedzot šo informāciju pirkuma pasūtījuma piegādes veicējam.

INEZA veic nepieciešamos drošības pasākumus, lai aizsargātu klientu personas datus tādejādi, ka piekļuve šai informācijai ir tikai INEZA pilnvarotām personām.

Klienta personas dati, kas kļuvuši zināmi ILVORS tīmekļa veikala ILVO Dabas Produkti apmeklējuma laikā un veicot pirkumus tajā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

Klientam ir ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par savu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

 

 

INEZA patur sev tiesības veikt grozījumus Privātuma principos.

Pateicamies, ka pirms tīmekļa vietnes veikala INEZA Dabas Produkti izmantošanas, Jūs esat izlasījuši un iepazinušies ar Privātuma principiem. Jautājumu gadījumos, lūdzam, sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@sincerosalon.lv